باقلوای قزوین

بادام قزوین، پسته قزوین، زعفران، هل، آرد، روغن